កម្ពុជា បាន​ត​ភ្ជាប់​ផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី ដល់​ភូមិ​បាន​ជាង ៨៦ ភាគរយ នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​ – CEN