ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ អនុវត្ត​គម្រោង​ផ្នែក ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​គុណភាព​ជាតិ​ – CEN