រដ្ឋបាល​ក្រុង​ព្រះសីហនុ ជួប​អ្នក​វិនិយោគទុន​ចិន ដើម្បី​រក​គន្លឹះ​ជំរុញ​ការងារ​អភិវឌ្ឍន៍​ខេត្ត និង​សេដ្ឋកិច្ច​ពលរដ្ឋ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ថែម​ទៀត​ – CEN