កម្ពុជា​និង​នេ​ប៉ាល់ អាច​ជំរុញ​បង្កើន​ការហោះហើរ​ដោយផ្ទាល់​ទៅមក​ – CEN