សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កោះអញ្ជើញ​មេធាវី ជួង ជូ​ងី ចូល​សវន​ការ លើ​ជំនុំ​ជម្រុះ​លើ​សំណុំរឿង​មេ​សហជីព​៦​រូប​ – CEN