ឃាត់ខ្លួន​ជនជាតិ​ម្នាក់​ដែល​កាប់​សម​ត្ថកិច្ច​ម្នាក់​ឱ្យ​របួស​ជា​ទម្ងន់ – CEN