កម្ពុជា និង​ថៃឡង់​ដ៍ សម្រេច​បាន​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម ៧​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក នៅត្រឹម​ត្រីមាស​ទី​៣ នៃ​ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN