រោគសញ្ញា​ទាំងនេះ អាច​បញ្ជាក់​ថា​តម្រងនោម​របស់​អ្នក​កំពុង​ខ្សោយ​ – CEN