អីយ៉ាស់! ខ្លាំង​ប៉ះ​ខ្លាំង បង្ក​ការភ្ញាក់ផ្អើល​​ៗដងផ្លូវ ចង់ដឹង​ថា​នរណា​សុខចិត្ត​អន់ សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​ទាំងអស់គ្នា​! – CEN