ក្រសួង​ការងារ និង​ក្រសួងយុត្តិធម៌ ប្រកាស​រួមគ្នា សម្រេច​បង្កើត​ក្រុមការងារ ពិនិត្យ​សិក្សា​លើ​សំណើ និង​សំណូមពរ​របស់​អង្គការ​វិជ្ជាជីវៈ​ – CEN