កូន​ញៀន​ថ្នាំ​ទាញ​កាំបិត ដេញ​កាប់​ម្ដាយ មិនឲ្យ​ចូលផ្ទះ​ – CEN