ការជំរុញ​អោយ​កម្មក​រ កម្មការិនី​រោងចក្រ ចូល​ធ្វើការ​ទាំង​មិនទាន់​បាន​ជួសជុល​និង​រៀបចំ​ប្រព័ន្ធ​បរិស្ថាន នៅក្នុង​រោងចក្រ​វិញ​នោះ របស់​ក្រសួង​ការងារ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​កម្មករ​រោងចក្រ​ជាង​១៣០​នាក់​ទៀត ដួលសន្លប់​ – CEN