កម្ពុជា​ចាត់ទុក​អូស្ត្រាលី ជា​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​ដ៏​សំខាន់ ក្នុង​តំបន់ ដែល​បាន​រួមចំណែក ក្នុង​ដំណើរការ​កសាង​សន្តិភាព​ – CEN