ឧកញ៉ា វណ្ណ រ៉ា​ម៉ុ​ន ថៅកែ​កំពង់ចម្លង​ភ្នំពេញ​-​អរិយ​ក្សត្រ បាញ់សម្លាប់​ខ្លួនឯង នៅក្នុង​ការិយាល័យ​ – CEN