កងកម្លាំង​រក្សា​សន្តិភាព​របស់ UN ជិត​២០​នាក់ ស្លាប់​ក្នុង​ការវាយប្រហារ​នៅ​កុង​ហ្គូ​ – CEN