​ការផ្លាស់ប្តូរ​ជារឿយៗ​នៃ​គំរូ​អាជីវកម្ម​របស់ PPCBank ដើម្បី​ប្រែក្លាយ​ទៅ​ជា​ធនាគារ ដែល​គិត​ពី “​អតិថិជន​ជា​ស្នូល​” – CEN