ក្មេងប្រុស​អាយុ ១០​ឆ្នាំ​ម្នាក់ ត្រូវ​ឪពុក​វាយ​រហូត​ដល់​ស្លាប់ ក្នុង​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ – CEN