គណៈកម្មការ​សេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ពិនិត្យ និង​សិក្សា សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​បរ​ធន​បាល​កិច្ច ដែល​នឹង​ក្លាយ​ជា​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ថ្មី​មួយ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN