ការ​ប្រារព្ធ​ពិធីបុណ្យ​សមុទ្រ​ជា​រៀងរាល់ឆ្នាំ ជា​កាលានុវត្តភាព​ដ៏​ប្រសើរ សម្រាប់​កម្ពុជា ក្នុងការ​ធ្វើឲ្យ​សមុទ្រ​កម្ពុជា ក្លាយ​ជា​គោលដៅ​ទេសចរណ៍ ប្រកបដោយ​គុណភាព​ – CEN