កម្ពុជា​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​ទ័ព​បរទេស​នៅ​កម្ពុជា​ទេ​ – CEN