អង់គ្លេស ៖ រក​បាន​លុយ​ប្រមាណ 9.500.000 ដុល្លារ ដោយ​គ្រាន់តែ​លេង Game លើ Youtube – CEN