អ្នកទោស​វៀតណាម ជាប់ គុក​នៅ​ថៃ ចង់​សុំ​ផ្ទេរ​មក​ជាប់ពន្ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា តែ​ស្ថានទូត​កម្ពុជា​បដិសេធ​ – CEN