មាន​តែ​វិធី​មួយគត់​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់ Robot ឆ្លាត​វៃ បំផ្លាញ​មនុស្សលោក​? – CEN