ជ្រើសរើស​អង្គរក្ស ជាង​២០០​នាក់ សម្រាប់​បំពេញ​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​ឲ្យ​បញ្ជាការដ្ឋាន​អង្គរក្ស​ – CEN