ចាប់​ជន​សង្ស័យ ៣ នាក់ ធ្វើ​សិប្ប​កម្មឡធ្យូងដុត​អុុសខ្នាត​យក្ស បំ​ផ្លាញដើម​ឈើ – CEN