បុរស​ ម្នាក់​ត្រូវ​រថយន្ត​មិន​ ស្គាល់​ម៉ាក​បុក​ស្លាប់​ នៅ​សង្កាត់​រលាប​ – CEN