អា​ការៈ​ទាំង​នេះ ជា​សញ្ញា​នៃ​ការ​ប្រើ​​ថ្នាំ​​លើស​​កម្រិត​ – CEN