បុរសម្នាក់ផឹកស្រវឹង បានចាប់រំលោភសម្លាប់ស្ដ្រីពិការ គថ្លង់ បញ្ជូនទៅតុលាការ – CEN