បេក្ខជនចំនួន ៤៤៥ រូប បាន​មក​ធ្វើ​ការ​ប្រ​ឡង​ចូល​បម្រើ​ការ​ងារ​ក្នុង​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​មន្ត្រី​ន​គរ​បាល​ខេត្ត​តាកែវ – CEN