អា​ជីវ​ករ ផ្សារ​ព្រៃ​សណ្តែក ១៥​ភាគ​រយ ចោទ​ប្រកាន់​អ្នក​វិនិ​យោគ​ផ្សារ​ថា រំ​លោភ​លើ​កិច្ច​សន្យា ខណៈ ៨៥ភាគរយ បានគាំទ្រក្រុមហ៊ុន – CEN