ជន​ជួញដូ​រគ្រឿង​២​នាក់ សារភាពថា មិន​ស្គាល់​មុខ​មេ​ទេ ព្រោះ​គាត់​ពាក់​ម៉ាស់​រហូត ហើយ​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ – CEN