ខណៈពេល​ដែល​ស្រី​វ័យ​ចំណាស់​ប្រច័ណ្ឌ​ប្តី ហើយ​ចាប់​បង្ខំ​ឲ្យធ្វើ​ការជ្រើសរើស​យក​ខ្លួន ឬ​យក​តុក្កតា​សិច​ – CEN