លោក កែវ រ៉េមី បាន​អះអាង​ថា សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា មាន​ភាព​ល្អ​ប្រើ​សើរ ជាង​អាមេរិក​ – CEN