ចិន ៖ អ្នកបម្រើ​លើ​យន្តហោះ ត្រូវ​ផ្អាក​ការងារ ព្រោះ​មាន​ភស្តុតាង​បញ្ជាក់​ថា បាន​បរិភោគ​អាហារ​…​សេសសល់​ពី​អ្នកដំណើរ​ – CEN