រដ្ឋសភា​នឹង​ពិភាក្សា​សេចក្តីស្នើ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​គណបក្សនយោបាយ​នៅ​ថ្ងៃទី​១៣​ធ្នូ​នេះ​ – CEN