លោក អ៊ិត សំហេង​៖ ADB បាន​ចូលរួម​យ៉ាង​សំខាន់ លើ​ការគាំទ្រ វិស័យ​អប់រំ​បណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកទេស និង​វិជ្ជាជីវៈ​កម្ពុជា​ – CEN