ទិន្នផល​ផលិតកម្ម​ដំណាំ​ស្រូវ ផលិតកម្ម​បន្លែ និង​ដំណាំ​ក​សិ​-​ឧស្សាហកម្ម បង្កើន​ប្រាក់ចំណូល​គ្រួសារ និង​ចូលរួម​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ​ – CEN