រឿង​បិទ​កីឡដ្ឋាន​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ក្រសួង​អប់រំ បង្កើត​គណៈកម្មការ ដោះស្រាយ​ – CEN