រាជរដ្ឋាភិបាល កំណត់​នីតិវិធី​សម្រាប់​ការបើក​ផ្តល់​បៀវត្សរ៍​រៀងរាល់ ២​សបា្តហ៍​ម្តង ក្នុង​នីមួយៗ ជូន​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ីវិល និង​មន្ត្រី​សាធារណៈ​ – CEN