​ស្នើ​ឲ្យ​បង្កើត​ចលនា​ជាតិ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការរីក​រាលដាល នៃ​ជំងឺអេដស៍​ – CEN