សមត្ថកិច្ច​កំពុងបើក​ការស្រាវជ្រាវ ចំពោះ​ខ្សែ​វីដេអូ ម្ដាយ​លក់​កូន – CEN