បន្ទាប់​ពី​រដ្ឋសភា​អនុម័ត សេចក្តីស្នើច្បាប់ គណបក្សនយោបាយ លោក​សម​រង្ស៊ី ឆ្លេឆ្លា បង្គាប់​ឲ្យ​សមាជិក​រក្សា​ជំហរ​ឲ្យ​រឹងមាំ កុំ​ចាញ់​ការ​សម្លុត​ – CEN