អ្នក​ចូលចិត្ត​គេង​ថ្ងៃត្រង់ ដឹង​អត់ថា​វា​មាន​ប្រយោជន៍​អ្វីខ្លះ​ចំពោះ​សុខភាព​? – CEN