ចាប់ពីពេលនេះ​តទៅ​ប្រជាពលរដ្ឋ​អាច​រាយការណ៍​ដោយផ្ទាល់ ពី​ផ្លូវ​ជង្ហុក​សំបុកមាន់ ទៅកាន់​អាជ្ញាធរ​ដើម្បី​ជួសជុល​បាន​ទាន់ពេលវេលា​ – CEN