ជា​ដៃគូ​យុទ្ធសាស្ត្រ គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​កម្ពុជា​-​ចិន​, រដ្ឋាភិបាល​ចិន​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ផ្តល់ជំនួយ និង​ឥណទាន​ដល់​កម្ពុ​ជាជាង​២០០​លាន​ដុល្លារ លើ​គម្រោង​ចំនួន​២ – CEN