ទិវា​សិទ្ធិមនុស្ស​១០​ធ្នូ​២០១៧ ក្រោម​ប្រធានបទ សន្តិភាព​គឺជា​មូលដ្ឋានគ្រឹះ​នៃ​សិទ្ធិមនុស្ស​និង​ការអភិវឌ្ឍ​ – CEN