សុំ​ឲ្យ​មន្ត្រី​ចុះ​ជំរឿន​ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវ​កត់ត្រា​មុខរបរ តួនាទី និង​កំរិតវប្បធម៌ ចូលក្នុង​តារាង​ឲ្យ​បានច្បាស់លាស់​ – CEN