​ខ្លាំង​បាត់ កូន​មាសឪពុក​! មាន​ដុង​តាំងពីក្មេង​តែម្តង! អរគុណ​លោក​ទាំងពីរ​ឲ្យ​ពួក​ខ្ញុំ​មាន​ថ្ងៃ​នេះ និង​អរគុណ​កាដូ​ដ៏​ពិសេស… (​វីដេអូ​) – CEN