ក្រុមហ៊ុន​អ្នកឧកញ៉ា លី យុង​ផាត់ ប្ដឹង​ចាប់​រាស្ត្រ​ម្ចាស់​ដី ២ នាក់​ដាក់គុក សមត្ថកិច្ច និង តុលាការ​ក្រវីក្បាល ? – CEN