នា​ដំណាក់កាល​ទី​១ ៖ ផ្លូវ​ខេត្ត​លេខ​២៥៦៤ ភ្ជាប់​ស្រុក​ថ្មពួក​-​ស្វាយចេក​-​ភ្នំស្រុក ក្រាល​កៅស៊ូ​រួច​មុន​គម្រោង​ – CEN